පෙලට් උදුන

 • Pellet Stove

  පෙලට් උදුන

  Name නිෂ්පාදන නම: පෙලට් උදුන

  ● වර්ගය: පෙලට් ගිනි උදුන, උදුන

  ● ආකෘතිය: JGR-120 / 120F / 150/180F
  Ating උනුසුම් ප්‍රදේශය: 60-180m³
  ප්‍රමාණය: ආකෘතිය මත රඳා පවතී

  Ight බර: 120-180kg

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න